profile_picture
Haoyang Wen 文灏洋
hwen3 [at] cs [dot] cmu [dot] edu
Office: GHC 5405

Hi! I am a Ph.D. student at Carnegie Mellon University Language Technology Institute in the School of Computer Science. I am advised by Prof. Alexander Hauptmann. I do research on natural language processing, multimedia analysis, and machine learning. I received my master’s degree at University of Illinois at Urbana-Champaign and my bachelor’s degree at Harbin Institute of Technology, where I was advised by Prof. Heng Ji and Prof. Wanxiang Che, respectively.

Education

Carnegie Mellon University
2021 - present
Ph.D. in Language and Information Technology
University of Illinois Urbana-Champaign
2019 - 2021
M.S. in Computer Science
Harbin Institute of Technology
2015 - 2019
B.S. in Computer Science and Technology

News

  • One paper is accepted by AAAI 2022 , December 2021.

Publications

MuMuQA: Multimedia Multi-Hop News Question Answering via Cross-Media Knowledge Extraction and Grounding, AAAI 2022
Revanth Reddy , Xilin Rui , Manling Li , Xudong Lin , Haoyang Wen , Jaemin Cho , Lifu Huang , Mohit Bansal , Avi Sil , Shih-Fu Chang , Alexander Schiwing , Heng Ji
Utilizing Relative Event Time to Enhance Event-Event Temporal Relation Extraction, EMNLP 2021
Haoyang Wen , Heng Ji
VAULT: VAriable Unified Long Text Representation for Machine Reading Comprehension, ACL 2021
Haoyang Wen , Anthony Ferritto , Heng Ji , Radu Florian , Avirup Sil
Event Time Extraction and Propagation via Graph Attention Networks, NAACL 2021
Haoyang Wen , Yanru Qu , Heng Ji , Qiang Ning , Jiawei Han , Avirup Sil , Hanghang Tong , Dan Roth
RESIN: A Dockerized Schema-Guided Cross-document Cross-lingual Cross-media Information Extraction and Event Tracking System, NAACL 2021
Haoyang Wen , Ying Lin , Tuan Manh Lai , Xiaoman Pan , Sha Li , Xudong Lin , Ben Zhou , Manling Li , Haoyu Wang , Hongming Zhang , Xiaodong Yu , Alexander Dong , Zhenhailong Wang , Yi Ren Fung , Piyush Mishra , Qing Lyu , Dídac Surís , Brian Chen , Susan Windisch Brown , Martha Palmer , Chris Callison-Burch , Carl Vondrick , Jiawei Han , Dan Roth , Shih-Fu Chang , Heng Ji
Document Modeling with Graph Attention Networks for Multi-grained Machine Reading Comprehension, ACL 2020
Bo Zheng , Haoyang Wen , Yaobo Liang , Nan Duan , Wanxiang Che , Daxin Jiang , Ming Zhou , Ting Liu
A Stack-Propagation Framework with Token-level Intent Detection for Spoken Language Understanding, EMNLP 2019
Libo Qin , Wanxiang Che , Yangming Li , Haoyang Wen , Ting Liu
Entity-Consistent End-to-end Task-Oriented Dialogue System with KB Retriever, EMNLP 2019
Libo Qin , Yijia Liu , Wanxiang Che , Haoyang Wen , Yangming Li , Ting Liu
Sequence-to-Sequence Learning for Task-oriented Dialogue with Dialogue State Representation, COLING 2018
Haoyang Wen , Yijia Liu , Wanxiang Che , Libo Qin , Ting Liu

System Descriptions
GAIA at SM-KBP 2020 - A Dockerlized Multi-media Multi-lingual Knowledge Extraction, Clustering, Temporal Tracking and Hypothesis Generation System, TAC 2020
Manling Li , Ying Lin , Tuan Manh Lai , Xiaoman Pan , Haoyang Wen , Zhenhailong Wang , Lifu Huang , Pengfei Yu , Di Lu , Qingyun Wang , Haoran Zhang , Qi Zeng , Chi Han , Zixuan Zhang , Yujia Qin , Xiaodan Hu , Nikolaus Parulian , Daniel Campos , Heng Ji , Alireza Zareian , Hassan Akbari , Brian Chen , Bo Wu , Emily Allaway , Shih-Fu Chang , Kathleen McKeown , Yixiang Yao , Jennifer Chen , Eric Berquist , Kexuan Sun , Xujun Peng , Ryan Gabbard , Marjorie Freedman , Pedro Szekely , T.K. Satish Kumar , Arka Sadhu , Haidong Zhu , Ram Nevatia , Miguel Rodriguez , Yifan Wang , Yang Bai , Ali Sadeghian , Daisy Zhe Wang
UIUC TAC 2020 RUFES System Description, TAC 2020
Revanth Gangi Reddy , Manling Li , Haoyang Wen , Heng Ji

Selected Awards

  • Siebel Scholar, Class of 2021   2020
  • CCF Elite Collegiate Award   2018
  • SenseTime Scholarship   2018
  • National Scholarship   2016/2018

Services

  • Program Committee: AAAI (2021-2022), ACL (2021-2022), COLING (2020), EMNLP (2021), NAACL (2021), NLPCC (2021)
  • Reviwer: ACL Rolling Review (Oct-Nov, 2021)